راهنمای پروژه کارشناسی

  • برای ارائه پایان نامه باید از قالب زیر استفاده کنید.

دریافت فرم پیشنهادی پروژه کارشناسی:

فرمت Word

فرمت PDF

 

  • دانشجویان نرم افزار توجه کنند رنگ جلد پایان نامه باید حتما سبز باشد.